Problematische schulden voorkomen en oplossen

Problematische schulden voorkomen en oplossen

Maatschappelijke opgave

Maatschappelijke opgave is het aantal mensen met problematische schulden terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen.

Gezamenlijk ambitie

De ambitie is het aantal mensen met problematische schulden substantieel terug te dringen en mensen met schulden effectiever te helpen door beginnende schulden vroeg te signaleren en stapeling te voorkomen en door mensen die minder zelfredzaam zijn te ontzorgen. Gemeenten krijgen ook meer mogelijkheden om de kosten van het zogeheten beschermingsbewind te beheersen. Gemeenten/VNG en het Rijk gaan gezamenlijk optrekken in het kader van de brede schuldenaanpak van het kabinet, waar ook andere partijen bij betrokken worden.

Ingrediënten interbestuurlijk programma

Specifieke onderdelen die gemeenten/VNG en het Rijk nadrukkelijk samen oppakken en intensiveren, zijn:

  1. Landelijke afspraken met grote uitvoerders (Manifestpartijen: Belastingdienst, UWV, SVB, CJIB, CAK, DUO) en gemeenten over sociale incasso, toegankelijkheid schuldhulpverlening, voorkomen oplopende schulden en verbeteren randvoorwaarden.
  2. Gemeenten/VNG zetten zich met name in om de schuldhulpverlening te verbeteren, denk hierbij aan de inzet op verbeteren toegang, verkorten wachttijden, integraal werken en stress sensitieve dienstverlening, preventie en vroegsignalering, samenwerking met grote uitvoerders, lokaal actieve (maatschappelijke) organisaties en vrijwilligersorganisaties.
  3. Het Rijk zet zich, mede in het kader van de brede schuldenaanpak, met name in om de Rijksincassovisie[1] te concretiseren, waaronder sociale incasso en het voorkomen van onnodige schuldenoploop.

Daarnaast gaan gemeenten/VNG en het Rijk samen onder meer aan de slag met:

  • In kaart brengen van knellende wet- en regelgeving en er mee aan de slag gaan.
  • Samen in beeld brengen vanuit de praktijk: wie, waarmee sociaal en technisch ontzorgen.
  • Het bieden van ruimte voor maatwerk, waarbij we naar oplossingen zoeken vanuit een integraal perspectief.

Aanpak

De opgave ‘problematische schulden voorkomen en oplossen’ valt onder de overkoepelende paraplu van de brede schuldenaanpak[2] van het kabinet:

  • Hiervan zijn naast de maatregelen op het terrein van schulden uit het Regeerakkoord ook (bestaande) maatregelen van de verschillende actoren/initiatieven uit het veld onderdeel.
  • Draagvlak voor en samenwerking in deze aanpak met andere betrokken partijen is essentieel. Daarom is het een aanpak met de meest betrokken departementen (SZW, J&V, FIN, VWS, EZK, OCW, BZK) met de VNG, gemeenten en grote overheidsorganisaties (waaronder de Belastingdienst, de Sociale Verzekeringsbank (SVB), het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV), Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO), het Centraal Justitieel Incassobureau (CJIB) en het CAK). De vele initiatieven van deze en andere partijen zullen goed worden betrokken en met elkaar in verbinding worden gebracht.
  • In het voorjaar van 2018 is duidelijk hoe de verdere aanpak in samenwerking met alle betrokken partijen wordt vormgegeven.

[1] Kamerstukken II, 2015-2016, 24515-336.

[2] Kamerstukken II, 2017-2018, 2017Z18330.